ग्राहक सेवा: ०१-५५४६१८०, ०१-५००९०१२

नेपाल सरकारलाई राजश्वमा गरेको योगदान

देशभर संचालित करिब ३३,००० सहकारी संस्थाहरुमा सम्भवत हामी नेपाल सरकारलाई राजश्वमा गरेको योगदानमा अग्रण स्थानमा रहेका छौं । आ.व. ०७०/०७१ देखि ०७३/०७४ सम्म हामीले नेपाल सरकारलाई निम्नानुसार राजश्व भुक्तानी गरेको व्यहारो अवगत गराउँद छौं ।

आर्थिक वर्ष

आ.व. ०७०/०७१

आ.व. ०७१/०७२

आ.व. ०७२/०७३

आ.व. ०७३/०७४

रकम रु.

३,३३,८०,१०७  ३,६८,८३,७०५ ४,१२,८२,६२६ ४,७१,९९,९६४

ठेगाना

ललितपुर जिल्ला ललितपुर म.न.पा.
वडा नं.-३ पुल्चोक
सम्पर्क नं. ०१-५५४६१८० ०१-५००९०१२ ०१-५००९१०१ ०१-५५३२८५५
फ्याक्सः ०१-५५५४८८१
पो.ब.नं. ८९७५ इ.पि.सी. २४४३
shreelaligurans@gmail.com
Location: Click Here

उपयोगी लिंक

तपाईंको टिप्पणी छोड्नुहोस्

हाम्रो साथ रहनुहोस्