ग्राहक सेवा: ०१-५५४६१८०, ०१-५००९०१२

निक्षेप सुविधा

निक्षेप संकलनमा प्रदान गरीने ब्याजदर

(क) श्री लालीगुराँस मुद्धती निक्षेप

अवधि

१/१ महिनामा ब्याज लिंदा

३/३ महिनामा ब्याज लिंदा

६/६ महिनामा ब्याज लिंदा

१/१ वर्षमा ब्याज लिंदा

साँवा ब्याज एकमुष्ठ लिंदा

१ वर्ष

११%  ११.५% - -  १२%

२ वर्ष

 ११.२५%  ११.७५%  १२%  १२.२५%  १२.५%

(ख) श्री लालीगुराँस जेष्ठ नागरिक मुद्धती निक्षेप

अवधि

१/१ महिनामा ब्याज लिंदा

३/३ महिनामा ब्याज लिंदा

६/६ महिनामा ब्याज लिंदा

१/१ वर्षमा ब्याज लिंदा

साँवा ब्याज एकमुष्ठ लिंदा

१ वर्ष

 ११%   ११.५% - -   १२%

२ वर्ष

  ११.२५%   ११.७५%   १२%  १२.२५%   १२.५%

   विशेषः यस खातामा १ महिनाको थप ब्याज प्रत्येक दशैंमा उपलब्ध गराईनेछ ।

(ग) श्री लालीगुराँस वार्षिकाेत्सव मुद्दती निक्षेप      

ब्याजदर प्रतिशत

कैफियत

 १२% साथै विशेष उपहार

रू १०,००,०००/- (दश लाख) काे मुद्दती खाता, १ वर्ष समयावधी र एकमुष्ठ ब्याज प्रदान गरिने ।

(घ) श्री लालीगुराँस विशेष (अग्रीम ब्याज भुक्तानी) मुद्दती निक्षेप      

ब्याजदर प्रतिशत

कैफियत

 १२%

न्यूनतम रू १,००,०००/- (एक लाख) देखि मुद्दती खाता संचालन गर्न सकिने १ वर्ष समयावधी र अग्रीम ब्याज भुक्तानी गरिने ।

(ङ) श्री लालीगुराँस अवधि क्रमिक बचत खाता       

अवधि

६ महिना

१ वर्ष

३ वर्ष देखि ५ वर्ष सम्म

 ब्याजदर  ७%  ७.५%  ८%
(च) श्री लालीगुराँस साधारण बचत खाता       

ब्याजदर प्रतिशत

कैफियत

 ७% देखि ९.५%  दैनिक माैज्दातमा ब्याज हिसाब हुने तथा त्रैमासिक रूपमा ब्याज पूँजीकृत गरिने ।
 साधारण बचत खातामा प्रदान गरिने ब्याजदर

सि.नं.

निक्षेप मौज्दात(रु.)

ब्याजदर

१. १,००० सम्म ०%
२. १,००१ देखि १०,००० ७%
३. १०,००१ देखि १,००,००० ७.५%
४. १०,००० देखि ५,००,००० ८%
५. ५,००,००१ देखि १५,००,००० ८.५%
६. १५,००,००१ देखि ५०,००,००० ९%
७. ५०,००,००१ भन्दा माथि ९.५%
(छ) श्री लालीगुराँस संस्थागत बचत खाता       

संस्थागत बचत खाताकाे ब्याजदर ८.५%
(संस्थागत खातामा खातामा प्रदान गरिने ब्याजदर विषेश गरी सहकारी संस्थाहरूलार्इ)

(ज) श्री लालीगुराँस अवधि क्रमिक बचत खाता       

सि.नं

मासिक किस्ता रकम (रू)

जम्मा हने रकम (रू)

भक्तानी रकम (रू)

 १  ५,०००/-  १८०,०००/-  २२०,०००/-
 २  १०,०००/-  ३६०,०००/-  ४४०,०००/-
 ३  १५,०००/-  ५४०,०००/-  ६६०,०००/-
 ४  २०,०००/-  ७२०,०००/-  ८८०,०००/-

अनिवार्य बचत खाता संचालन सम्बन्धी सामान्य जानकारीः

  • १) यस खातालाई साधारण बचत खातासँग लिंक गरिएको हुँदा, मासिक रुपमा जम्मा हुने किस्ता रकम स्वत साधारण बचत खाताबाट रकमान्तर हुनेछ ।
  • २) यस खाता तोकिएको समयावधी पुर्व बन्द गर्न पाईने छैन । यदि विशेष कारणवस बन्द गर्नु परेमा जम्मा रकममा २% सेवा शुल्क कट्टा गरिनेछ भने, ब्याज उपलब्ध गराईने छैन ।

ठेगाना

ललितपुर जिल्ला ललितपुर म.न.पा.
वडा नं.-३ पुल्चोक
सम्पर्क नं. ०१-५५४६१८० ०१-५००९०१२ ०१-५००९१०१ ०१-५५३२८५५
फ्याक्सः ०१-५५५४८८१
पो.ब.नं. ८९७५ इ.पि.सी. २४४३
shreelaligurans@gmail.com
Location: Click Here

उपयोगी लिंक

तपाईंको टिप्पणी छोड्नुहोस्

हाम्रो साथ रहनुहोस्