ग्राहक सेवा: ०१-५५४६१८०, ०१-५००९०१२

वित्तिय विवरण

S.N.

विवरण

२०७२ आषाढ मसान्त सम्म

२०७३ आषाढ मसान्त सम्म

२०७४ आषाढ मसान्त सम्म

चुक्ता पूँजी (Paidup Capital)  २८२,३४४,९००.०० ३२०,४५३,९००.०० ३७५,५२०,९००.००

 जगेडा कोष तथा अन्य(General Reserve & Fund)  १३७,६६२,६१३.६६  १५५,०१८,१३६.८७  १८८,६१७,७२७.५९

 कुल निक्षेप (Deposit)  ३,२३७,७९७,४८५.२२  ३,९२३,४२२,७२७.३६  ४,१८५,०५५,२३०.६९

 कुल कर्जा तथा सापटी (Loan & Advance)  २,२६५,१३२,२३९.६५  २,९८३,१५४,२३५.७०  ३,१९२,३८०,४३२.८०

 कुल कारोवार (Total Assets & Liabiliites)  ३,७८८,१९६,०८१.०६  ४,६२२,९२०,६३२.८९  ५,००२,३९८,३६८.०७

 खुद नाफा (Net Profit)  ५९,६४०,३२२.००  ६६,६७१,५५८.००  ७७,७१६,९५९.३८

ठेगाना

ललितपुर जिल्ला ललितपुर म.न.पा.
वडा नं.-३ पुल्चोक
सम्पर्क नं. ०१-५५४६१८० ०१-५००९०१२ ०१-५००९१०१ ०१-५५३२८५५
फ्याक्सः ०१-५५५४८८१
पो.ब.नं. ८९७५ इ.पि.सी. २४४३
shreelaligurans@gmail.com
Location: Click Here

उपयोगी लिंक

तपाईंको टिप्पणी छोड्नुहोस्

हाम्रो साथ रहनुहोस्