निक्षेप सुविधा PDF Print E-mail

 

निक्षेप संकलनमा प्रदान गरीने ब्याजदर

मिति २०७३/११/०१ गते देखि लागु भएको ब्याजदर (हाल)

मिति २०७३/११/१६ गते देखि परिवर्तन हुने ब्याजदर

(क) श्री लालीगुराँस मुद्धती निक्षेप

अवधि

१/१ महिनामा ब्याज लिंदा

३/३ महिनामा ब्याज लिंदा

६/६ महिनामा ब्याज लिंदा

१/१ वर्षमा ब्याज लिंदा

साँवा  ब्याज एकमुष्ठ लिंदा

अवधि

१/१ महिनामा ब्याज लिंदा ३/३ महिनामा ब्याज लिंदा ६/६ महिनामा ब्याज लिंदा १/१ वर्षमा ब्याज लिंदा साँवा  ब्याज एकमुष्ठ लिंदा

१ वर्ष

१०.५%

११%

११.५%

१ वर्ष

१२

१२.५

१३

२ वर्ष

११% ११.२५% ११.५% १२.५% १२.५%

२ वर्ष

१२.२५

१२.७५

१३

१३.५

(ख) श्री लालीगुराँस जेष्ठ नागरिक मुद्धती निक्षेप

अवधि १/१ महिनामा ब्याज लिंदा ३/३ महिनामा ब्याज लिंदा ६/६ महिनामा ब्याज लिंदा १/१ वर्षमा ब्याज लिंदा साँवा  ब्याज एकमुष्ठ लिंदा

अवधि १/१ महिनामा ब्याज लिंदा ३/३ महिनामा ब्याज लिंदा ६/६ महिनामा ब्याज लिंदा १/१ वर्षमा ब्याज लिंदा साँवा  ब्याज एकमुष्ठ लिंदा

१ वर्ष

१०.५%

११%

११.५%

१ वर्ष

१२

१२.५

१३

२ वर्ष

११%

.२५

.५%

.५%

१२.५

२ वर्ष

१२.२५

१२.७५

१३

१३.५

विशेषः यस खातामा १ महिनाको थप ब्याज प्रत्येक दशैंमा उपलब्ध गराईनेछ ।
साथै मुद्धती धितो कर्जाको विशेष व्यवस्था समेत भएको ।

विशेषः यस खातामा १ महिनाको थप ब्याज प्रत्येक दशैंमा उपलब्ध गराईनेछ ।
साथै मुद्धती धितो कर्जाको विशेष व्यवस्था समेत भएको ।

 

मिति २०७३/११/०१ गते देखि लागु भएको ब्याजदर (हाल)

मिति २०७३/११/१६ गते देखि परिवर्तन हुने ब्याजदर

(ग) श्री लालीगुराँस साधारण बचत खाता

ब्याजदर प्रतिशत

कैफियत

ब्याजदर प्रतिशत

कैफियत

% देखि ९.५

दैनिक मौज्दातमा ब्याज हिसाब हुने तथा त्रैमासिक रुपमा ब्याज पूँजीकृत गरिने ।

६ .५ देखि ८.५

दैनिक मौज्दातमा ब्याज हिसाब हुने तथा त्रैमासिक रुपमा ब्याज पूँजीकृत गरिने ।

 

(ग) श्री लालीगुराँस साधारण बचत खाता

(Range Wise Interest Rate) व्यक्तिगत खातामा प्रदान गरिने ब्याजदर

सि.नं.

निक्षेप मौज्दात (रु.)

ब्याजदर

सि.नं.

निक्षेप मौज्दात(रु.)

ब्याजदर

१.

१,००० सम्म

० .५ %

१.

१,००० सम्म

०.५ %

२.

१,००१ – १०,०००

७.५ %

२.

१,००१ – १०,०००

६.५ %

३.

१०,००१ – १,००,०००

७.५५ %

३.

१०,००१ १,००,०००

६.५५ %

४.

१००,०० –५,००,०००

७.७५ %

४.

१००,०० ५,००,०००

६.७५ %

५.

५,००,००१,१५,००,०००

८.५ %

५.

५,००,००१,१५,००,०००

७.५ %

६.

१५,००,००१ ५०,००,०००

८.५५ %

६.

१५,००,००१ ५०,००,०००

७.५ %

७.

५०,००,००१,१,००,००,०००

८.७५ %

७.

५०,००,००१,१,००,००,०००

%

८.

१,००,००,००१ देखि माथि

९.५ %

 

मिति २०७१/१२/२२ गते देखि लागु भएको ब्याजदर (हाल)

मिति २०७२/०५/२१ गते देखि परिवर्तन हुने ब्याजदर

 

(घ) श्री लालीगुराँस संस्थागत बचत खाता

(Range Wise Interest Rate) संस्थागत खातामा प्रदान गरिने ब्याजदर विषेश गरी सहकारी संस्थाहरुलाई

ब्याजदर

निक्षेप मौज्दात (रु.)

ब्याजदर

ब्याजदर

निक्षेप मौज्दात (रु.)

ब्याजदर

संस्थागत बचत खाताको ब्याजदर ८.५

संस्थागत बचत खाताको ब्याजदर ७.५

 

(ङ) श्री लालीगुराँस खुक्रुके बचत खाता

अवधि ब्याजदर

१ वर्ष

२ वर्ष

३ वर्ष

अवधि ब्याजदर

१ वर्ष

२ वर्ष

३ वर्ष

८. ५

८.५५

९.५

७.५

७.५५

८.५

 

(च) श्री लालीगुराँस अवधि क्रमिक बचत खाता

अवधि ब्याजदर

६ महिना

१  वर्ष

२ वर्ष

३ वर्ष

४ वर्ष

५ वर्ष

अवधि ब्याजदर

६ महिना

१    वर्ष

२ वर्ष

३ वर्ष

४ वर्ष

५ वर्ष

८.५

८.५५

९.५

९.५५

७.५

७.५५

८.५

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4