कर्जा सुविधा PDF Print E-mail

कर्जा लगानी संस्थाले कर्जा लगानीमा विभेदिकरणको सिद्धान्तलाई विशेष रुपमा पालना गर्दै तपशिल विवरणमा उल्लेखित कर्जा शिर्षकहरुमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएको व्यहोरा अवगत गराउँदछौं ।

धितोमा

सि.नं. कर्जा शिर्षक ब्याजदर प्रतिशत (आवधिक कर्जा)

श्री लालीगुराँस सदस्य सुविधा कर्जा

साँवा ब्याज महिना महिनामा तिर्दा मासिक ब्याज त्रैमासिक साँबा तिर्दा मासिक ब्याज ६/६ महिनामा साँबा तिर्दा मासिक ब्याज एकमुष्ठ साँबा तिर्दा

बिना धितोमा

धितोमा

श्री लालीगुराँस व्यापारिक कर्जा १६.५ १७ १७.२५ १७.५ १८ १७.५
श्री लालीगुराँस भवन निर्माण कर्जा १६.५ १७ १७.२५ १७.५ १८ १७.५
श्री लालीगुराँस औद्योगिक कर्जा १६.५ १७ १७.२५ १७.५
श्री लालीगुराँस हायर पर्चेज कर्जा १६.५ १७ १७.२५ १७.५
श्री लालीगुराँस शैक्षिक कर्जा १५.५ १६ १६.२५ १६.५
श्री लालीगुराँस सामाजिक सेवा कर्जा १६.५ १७ १७.२५ १७.५
श्री लालीगुराँस विविध कर्जा १६.५ १७ १७.२५ १७.५ १७.५
श्री लालीगुराँस कृषी कर्जा १५.५ १६ १६.२५ १६.५
श्री लालीगुराँस लघुवित्त कर्जा १५.५ १६ १६.२५ १६.५
१० श्री लालीगुराँस घरजग्गा खरिद कर्जा १७.५ १८ १८.२५ १८.५
११ श्री लालीगुराँस व्यक्तिगत जमानत कर्जा १७.५ १८ १८.२५ १८.५ १८ ५
१२ श्री लालीगुराँस संस्थागत कर्जा १६.५ १७ १७.२५ १७.५ १७.५ १६.५

नोटः माथि विवरणमा उल्लेखित ब्याजदरमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धात्मक वित्तिय बजारमा भएको ब्याजदर परिवर्तनलाई मध्यनजर राखि आवश्यकता बमोजिम थपघट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।