पूँजी संरचना PDF Print E-mail

संस्थाको कूल अधिकृत पूँजी एक अर्ब पचास करोड हुनेछ भने जसलाई रु १०००/- एक हजार का दरले जम्मा रु.१५०००००/- पन्ध्र लाख मात्र थान शेयरमा विभाजन गरिएको छ । संस्थाको जारी पूँजी रु.१०००००००००/- एक अर्व मात्र हुनेछ । जसलाई रु.१०००/- एक हजार का दरले रु.१००००००/- दश लाख मात्र थान शेयरमा विभाजन गरिएको छ भने संस्थाको तत्काल चुक्ता पूँजी रु. ४००००००००/- चालिस करोड मात्र हुनेछ जसलाई रु.१०००/- एक हजार का दरले रु.४०००००/- चार लाख मात्र थान शेयरमा विभाजन गरिएको छ । संस्थाको आवश्यकता अनुसार जारी पूँजीको सीमा भित्र रही थप शेयर बिक्री गर्न सकिनेछ भने शेयर किस्ता बन्दीमा बिक्री गर्न सकिनेछ । साथै यस्तो शेयर समितिले तोकिएको अवधि भित्रमा समय समयमा चुक्ताँ गर्नुपर्नेछ ।