सदस्य संख्या PDF Print E-mail
सि.नं. खाताको प्रकार सदस्य संख्या
आ.व. २०६८/०६९ आ.व. ०६९/०७०

श्री लालीगुराँस मुद्धती खाता

९५९ १६०३p

श्री लालीगुराँस बृद्ध मुद्धती खाता

९८ २५९

श्री लालीगुराँस विशेष मुद्धती खाता

५६५ ६५९

श्री लालीगुराँस साधारण बचत खाता

७१८८ १३१८४

श्री लालीगुराँस क्रमिक बचत खाता

४७९५ ७१६०

श्री लालीगुराँस खुत्रुके खाता

२८८ १२००

श्री लालीगुराँस अनिवार्य खाता

६४ १००४
जम्मा सदस्य संख्या १९१९२ २५०६९