राजश्वमा गरेको योगदान PDF Print E-mail

देशभर संचालित करिब २४००० सहकारी संस्थाहरुमा सम्भवत हामी नेपाल सरकारलाई राजश्वमा गरेको योगदानमा अग्रण स्थानमा रहेका छौं । आ.व. ०६५/०६६ ०६६/०६७ ०६७/०६८ र ०६८/०६९ मा हामीले नेपाल सरकारलाई निम्नानुसार राजश्व भुक्तानी गरेको व्यहारो अवगत गराउँदछौं ।

आर्थिक वर्ष आ.व. ०६६/०६७ आ.व. ०६७/०६८ आ.व. ०६८/०६९ आ.व. ०६९/०७०
रकम रु. १,२८,०३,५९१ १,८७,३५,५७८ २,५१,३७,००० ३,०१,८७,८२६