ग्राहक सेवा: ०१-५५४६१८०, ०१-५००९०१२

शेयरसदस्य विवरण

संस्थाको चालु आ.व. ०७३/०७४ मा विवरणमा उल्लेखित शेयर सदस्यहरु रहेको अवगत गराउँदछौं ।

विवरण

सदस्य संख्या

शेयर रकम

शेयर प्रतिशत

पुरूष

९,७२१  २०,९८,२३,८००.०० ५५।८८

महिला

७,७०७  १३,८८,१८,१००.०० ३६।९७

संघ संस्था

४४२  २,६८,७९,०००.०० ७।१५

जम्मा

१७,८७०  ३७,५५,२०,९००.०० १००।००

ठेगाना

ललितपुर जिल्ला ललितपुर म.न.पा.
वडा नं.-३ पुल्चोक
सम्पर्क नं. ०१-५५४६१८० ०१-५००९०१२ ०१-५००९१०१ ०१-५५३२८५५
फ्याक्सः ०१-५५५४८८१
पो.ब.नं. ८९७५ इ.पि.सी. २४४३
shreelaligurans@gmail.com
Location: Click Here

उपयोगी लिंक

तपाईंको टिप्पणी छोड्नुहोस्

हाम्रो साथ रहनुहोस्